Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty jest przeznaczone dla osób wykonujących praktykę zawodową w placówkach medycznych. Polega ono na ochronie fizjoterapeutów pod kątem wypłaty odszkodowań, gdy ten wyrządzi szkodę w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie, za szkody powstałe w wyniku:

  • niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych
  • nieodpowiedniego leczenia
  • dostosowania złych zabiegów
  • szkód związanych ze zdrowiem, życiem pacjenta
  • złej diagnozy i poszerzania się problemów ze zdrowiem.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty jest przeznaczone dla osób wykonujących praktykę zawodową w placówkach medycznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w grupie medyków, w tym również fizjoterapeutów. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019. Dokument ten określa również maksymalną sumę gwarancyjną wypłaty odszkodowania. Limity kwoty są wyszczególnione dwutorowo, to znaczy, że określona została suma wszystkich potencjalnie wypłaconych odszkodowań w danym okresie trwania polisy, jak i jednorazowo wypłacona kwota za szkody wyrządzone pacjentowi. Warto wiedzieć, że jeśli fizjoterapeuta pracuje w podmiocie leczniczym, ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody solidarnie z tym ośrodkiem. Jeśli jednak całościową winę ponosi fizjoterapeuta, ośrodek owszem wypłaci odszkodowanie pacjentowi, ale również wystosuje nakaz o zapłatę części odszkodowania. Może zażądać nawet trzykrotności pensji. Jest to duża kwota, która nie zawsze od ręki można zapłacić. W tym wypadku ochroną będzie dodatkowe OC, które pokryje udział w odszkodowaniu. Jeśli fizjoterapeuta prowadzi własny gabinet i zatrudnia w nim pracowników, musi wiedzieć, że nie ponosi odpowiedzialności tylko za swoje błędy, ale również za osoby tam pracujące. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, ale również zwiększa kwestie zaufania do placówki, oraz osoby prowadzącej zabiegi. Dzięki niemu zmniejsza się również ryzyko prowadzenia działalności.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód takich jak:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w grupie medyków, w tym również fizjoterapeutów.

  • wyrządzonych przed podmiot, który wykonuje działalność leczniczą po okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej
  • uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu przedmiotów
  • powstałych na skutek kar umownych
  • powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek, czy aktów terroru.

Ograniczenie działania pod kątem wypłaty odszkodowania z reguły powstaje na skutek samodzielnego  zaspokojenia roszczenia przez ubezpieczonego bez zgody Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Gdy trwa postępowanie wyjaśniające przyczyny zaniechania a ubezpieczony nie dostarcza kompletu dokumentów, sprawy nie mogą zostać wyjaśnione. Warto mieć na uwadze, że jeśli postępowanie wyjaśniające trwa w sprawie sądowej, ubezpieczyciel wypłaci środki po ogłoszeniu postanowienia. Jeśli od jednej polisy do drugiej była luka, na skutek której nie były podjęte działania ochrony OC, a zdarzenie powodujące szkody powstało w tym terminie, to praw do wypłaty odszkodowania również nie będzie. Należy wiedzieć, że wszystkie zaniedbania powstałe na skutek rażącego zaniedbania, pod wpływem alkoholu, lub innych substancji odurzających, nie kwalifikują się do spraw gdzie należy się wypłata odszkodowania. Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który wraz z polisą tworzy jeden komplet. Warto go dokładnie przeczytać, ponieważ znajdują się tam wszystkie wykluczenia, na podstawie których, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania finansowego. Gdyby ochrona okazała się zbyt niska, a suma gwarancyjna niezadowalająca od razu można przystąpić do zmian w umowie.