OC lekarza

Istnieje grupa zawodów, których wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim. Do grona tych profesji zalicza się m.in.: architektów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, brokerów ubezpieczeniowych, detektywów, pośredników kredytowych, czy wreszcie lekarzy. Błędy w praktyce zawodowej tych ostatnich mogą mieć szczególnie poważne implikacje dla życia i zdrowia pacjentów, dlatego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC) lekarza ma za zadanie zapewnić ochronę zarówno medykom, jak i osobom korzystającym z ich usług.

OC obowiązkowe a dobrowolne

OC lekarza (więcej o ofercie: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) występuje w dwóch podstawowych wariantach:

 • ubezpieczenie obowiązkowe,
 • ubezpieczenie dobrowolne.

Obowiązkowe OC wynika z przepisów prawa i dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a więc odnosi się do przychodni, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, ambulatoriów i instytutów badawczych. Obejmuje również lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i fizjoterapeutów wykonujących swój zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatnej praktyki lub w innej formie prawnej. Brak tego ubezpieczenia może skutkować wykreśleniem placówki medycznej z rejestru podmiotów uprawnionych do świadczenia usług leczniczych.

Natomiast OC dobrowolne, jak sama nazwa wskazuje, jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, adresowanym do medyków nie prowadzących działalności, a zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie kontraktu, umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Co dokładnie obejmuje obowiązkowe OC?

W zakres obowiązkowego OC wchodzą:

 • szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • szkody powstałe na skutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile były one wykonywane w celu leczenia wady wrodzonej, urazu lub choroby.


Zawarcie tego ubezpieczenia chroni placówki medyczne przed potencjalnymi błędami, które mogą pojawić w trakcie świadczenia usług medycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że żaden lekarz czy pielęgniarka nie są niestety nieomylni i w trakcie ich praktyki mogą pojawić się nieprawidłowości, tak jak w każdym innym zawodzie, polisa OC znacznie zmniejsza ryzyko finansowe prowadzonej działalności leczniczej oraz zabezpiecza interesy poszkodowanych pacjentów. W przypadku zaistnienia błędu w sztuce medycznej, pokrzywdzony może ubiegać się o roszczenie, które będzie wypłacone z polisy.

Jakie korzyści oferuje dobrowolne OC?

Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie OC, ubezpieczyciele proponują następujące rozwiązania:

 1. Pokrycie szkód w wypadku przekroczenia sumy gwarancyjnej wynikającej z obowiązkowego OC.
 2. Pokrycie dodatkowych szkód w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym OC lub w sytuacji, kiedy lekarz mu nie podlega.
 3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka związane z wykonywaniem zawodu lekarza.

Pierwsza z opcji daje dodatkową ochronę w razie wystąpienia szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak wyłącznie w sytuacji, w której nie mogą one być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna to limit kwotowy określający maksymalną wysokość odszkodowania, jaką może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe.

W drugim przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do zabezpieczenia roszczeń, których nie pokrywa obowiązkowe OC. Mogą to być np. szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, wynikające z naruszenia praw pacjenta lub rażącego niedbalstwa lekarza.

Ostatnia z ofert proponowanych przez towarzystwa odnosi się do tzw. klauzul dodatkowych, czyli zapisów w umowach ubezpieczenia, które zawierają rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie nie objętym obowiązkowym OC, ale przydatnym w praktyce lekarskiej. Przykładowo, oferują ochronę medykom w poniższych sytuacjach:

 • powstanie szkody w mieniu użytkowanym w procesie prowadzenia działalności;
 • wystąpienie błędu związanego z zabiegiem z zakresu chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej;
 • wypadku za granicą w czasie wykonywania czynności służbowych.