Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Ubezpieczenie OC dla wybranych grup zawodowych chroni ich przedstawicieli od odpowiedzialności cywilnej. W wypadku posiadania ubezpieczenia, ubezpieczyciel będzie wypłacać odszkodowanie za wyrządzone przez ubezpieczonego szkody. Dotyczy to sytuacji zawodowych, w których podjął działanie lub go zaniechał.

Czy lekarze muszą posiadać ubezpieczenie OC?

Od 2010 roku, kiedy weszły zmiany ustawowe, lekarze i stomatolodzy wykonujący działalność na terenie Polski mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Kwota ubezpieczenia musi wynosić 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC dla wybranych grup zawodowych chroni ich przedstawicieli od odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe OC lekarza – iexpert.pl może być rozszerzone o ubezpieczenie dobrowolne. Wielu lekarzy decyduje się na nie z uwagi na to, że ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy wąskiego zakresu. Często, jeśli suma zasądzonego odszkodowania przekracza kwotę 75.000 euro, pozostałą część lekarz musi opłacić samodzielnie. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkód rzeczowych dotyczących posiadanego sprzętu. Często też polisy obowiązkowe nie obejmują szkód powstałych na skutek zabiegów medycyny estetycznej (chirurgii plastycznej), które nie są następstwem wad wrodzonych.

Co obejmuje obowiązkowe OC lekarza ?

Zgodnie z przepisami prawa, obowiązkowe OC lekarza i stomatologa dotyczy szkód wyrządzonych przez działanie lub brak działania ubezpieczonego. Chroni lekarza w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Nie będzie jednak obowiązywać w sytuacji, gdy lekarz:

  • stracił prawo do wykonywania zawodu lub jest ono zawieszone,
  • wyrządził szkody na skutek rażącego niedbalstwa.

Zwłaszcza nad tym drugim powinni pochylić się lekarze zawierający umowę ubezpieczeniową, z uwagi na charakter wykonywanej pracy. Może okazać się tak, że ubezpieczyciel uzna wykonywanie dwudobowego dyżuru za rażące niedbalstwo.

Jeśli szkoda powstała w 40 godzinie pełnienia dyżuru, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale w drodze regresu będzie dochodził zwrotu kosztów od medyka. Dlatego też należy upewnić się, jak ubezpieczyciel kwalifikuje 48 – godzinny dyżur.

Dobrowolne OC lekarza


Prócz ubezpieczenia obowiązkowego, wielu lekarzy decyduje się na dodatkowe, rozszerzone ubezpieczenie. Najczęściej podnosi ono kwotę sumy ubezpieczenia (75.000 euro). Jest również rozszerzone o zabiegi medycyny estetycznej. Ponadto ubezpieczenie dodatkowe OC może też dotyczyć szkody w mieniu pracodawcy. Jest również rozszerzone o prowadzenie działalności poza terytorium RP.

Poza ubezpieczeniem OC lekarze mogą wykupić w ramach pakietu również kilka dodatkowych opcji. Zależnie od ubezpieczyciela mogą to być:

  • ubezpieczenie od utraty dochodu
  • ubezpieczenie na wypadek zakażenia WZW lub HIV
  • ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy.