Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Każda osoba wykonująca zawód radcy prawnego, a także została zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia przez Izbę Radców Prawnych, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od Odpowiedzialności Cywilnej. Radca prawny odpowiada za szkody wskutek zaniedbania oraz błędów, które mogą przyczynić się do przegranej sprawy, a wynik mógłby być korzystny dla strony, jeśli radca prawny zachowałby należytą staranności podczas wykonywania swoich obowiązków. Klient, który został poszkodowany, musi udowodnić zaniedbania po stronie radcy prawnego, a także wysokość szkody, którą poniósł klient oraz związek przyczynowy. Ubezpieczenie OC radcy prawnego może również obejmować kancelarię, którą prowadzi. Polisa ubezpieczeniowa może zostać wykupiona przez radcę lub spółkę prawników, czy też samą kancelarię. Ubezpieczenie OC dla kancelarii pokrywa również odpowiedzialność zawodową pracowników w niej zatrudnionych jak adwokatów oraz doradców podatkowych.

Zakres ubezpieczenia OC radcy prawnego

Nie wszyscy radcowie prawni, którzy zostali wpisani na listę radców prawnych, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu za wyrządzone podczas wykonywania zawodu radcy. Obowiązkowe OC radcy prawnego nie dotyczy radców, którzy nie wykonują swojego zawodu. Każdy radca prawny musi niezwłocznie zakupić polisę ubezpieczeniową nie później niż w dniu, który poprzedza dzień rozpoczęcia zawodu przez radcę prawnego. Obowiązkowe OC radcy prawnego nie obejmuje szkód wyrządzonych innemu radcy prawnemu, który jest jego wspólnikiem wspólnie prowadzącym kancelarię. Polisa OC obejmuje również szkody, które wyrządził radca prawny na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego. Radca prawny podczas wykonywania swojego zawodu korzysta z wolności słowa oraz pisma w granicach, które są określone przepisami prawa.

Dobrowolne ubezpieczenie OC radcy prawnego


Każdy osoba wykonująca zawód radcy prawnego może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC. Dobrowolna umowa OC radcy prawnego może być zawierane indywidualnie na wniosek radcy lub aplikantów radcowski, czy też na wniosek kancelarii prawnych. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje takie produkty jak nadwyżkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego. Ubezpieczenie nie może przekroczyć łącznej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego, jak i uzupełniającego na łączną kwotę do max. 2 mln złotych. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną radców prawnych, którzy pełnią funkcje zlecone jak mediator, likwidator, doradca restrukturyzacyjny, kurator, czy inspektora ochrony danych.